HELSE

Helsenyheter fra Regjeringen.no

Stortinget: Helse
Representantforslag om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost-nytte-vurderingar av nye legemiddel

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Marit Knutsdatter Strand om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avsl

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Inge Lien, Per Olaf Lundteigen og Siv Mossleth om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilba

Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand og Geir Inge Lien om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjenes

Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Representantforslag om gratis skolemat til alle

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om gratis skolemat til alle

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)

Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

Representantforslag om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmang

Representantforslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge

Representantforslag fra stortingsrepresentant Hulda Holtvedt om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge

Representantforslag om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elise Bjørnebekk-Waagen, Siri Gåsemyr Staalesen, Lise Christoffersen, Maria Aasen-Svensrud, Torstein Tvedt Solberg og Kari Henriksen om styrket krise

Representantforslag om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland

Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)

Grunnlovsforslag fra Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)

Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft

Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft
Helsenyheter fra Dagens Medisin

RSS Nyheter
Robot fyller ut kreftmeldinger for legene på Haukeland

På Haukeland universitetssjukehus tar roboten «Robbie Vest» seg nå av registreringsjobben som legene tidligere måtte gjøre selv.

Robot fyller ut kreftmeldinger for legene på Haukeland

På Haukeland universitetssjukehus tar roboten «Robbie Vest» seg nå av registreringsjobben som legene tidligere måtte gjøre selv.

Sykehusansatte varsler mistillit til OUS-direktøren

Fagforeningene ved Oslo universitetssykehus varsler om at de ikke lenger har tillit til direktøren, skriver Aftenposten.

Tvang: Fire lover blir til en murstein

Det legges opp til en opprydning og forenkling i regelverket for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Én lov skal erstatte dagens fire. 

– Flere fag må samarbeide om behandlingen

– Informasjonen vi nå får fra genomikken forteller oss om en kompleks situasjon. Dette gjør at vi må samarbeide om å behandle pasienten, sier George Vasmatzis fra

Tillitsvalgt slakter styreforslaget om nye OUS

– Av de planene vi har sett komme i OUS-prosessen, så er nok denne den dårligste, sier Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst for Akademikerne.

Han vil bli Helse Nord-direktør

Det er fire søkere til stillingen som administrerende direktør i Helse Nord RHF.

33 varsler på én måned til undersøkelses-kommisjonen

På kort tid har den nyopprettede undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten fått mange saker i fanget.

Nei til lungekreftmedisin - ja til brystkreftmedisin

Beslutningsforum sa mandag ja til at en brystkreftmedisin kan tilbys via det offentlige, men avgrenset til en gruppe pasienter.

Drama om OUS i tolvte time

Etter at Helse Sør-Øst direktøren sendte sin anbefaling til styret om at det nye OUS bør bygges på Gaustad og Aker, har tillitsvalgte sykepleiere i helgen jobbet inte

Står fast på nye OUS på Gaustad og Aker

Regionssykehus og lokalsykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker – samtidig som Ullevål vrakes: Dette skal styret i Helse Sør-Øst avgjøre på tors

Vil ha obligatorisk screening av eldre kreftpasienter

Geriater Siri Rostoft mener at kreftpasienter i 70-årene bør screenes for «skrøpelighet» før behandling.

Krevende og meningsfylt

At depresjon og selvmord er mer vanlig blant helsepersonell som jobber med kreft enn i andre grupper, må tas på ytterste alvor. Det kan gå på pasientsikkerheten løs. Sam

Kritisk til treg innføring av gentesting

– I dag må jeg stadig oftere si til pasientene at jeg ikke kan tilby den beste utredningen, rett og slett fordi vi ikke tar de nødvendige testene, sier over

Slik gentester de i Danmark

Norske David Scheie er overlege i patologi ved Rigshospitalet i København. Han kan fortelle om en helt annen praksis enn onkologene som jobber i Norge.

Slår alarm om mangel på gentesting

Etter verdens største konferanse for kreftforskning kommer ledende norske onkologer – fra flere store sykehus – med følgende brannfakkel: Fraværet av gentesting er et m

– Ikke godt nok forberedt

Helseminister Bent Høie forteller at de regionale helseforetakene jobber med å etablere en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk.

Vil vite om barn får riktig hjelp i pakkeforløp for psykisk helse

Pakkeforløpene for psykisk helsevern barn og unge er nylig startet. Men så langt har man ikke kunnskap om behandlingseffekten i BUP på gruppenivå.

Høie forsvarer lederavtalen

Helseminister Bent Høie (H): - Dette er en gammel avtale som er et resultat av forhandling mellom partene innenfor de rammene som var den gangen