Helsenyheter fra Regjeringen.no

Stortinget: Helse
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggelsen

Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk

Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Representantforslag om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost-nytte-vurderingar av nye legemiddel

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Marit Knutsdatter Strand om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avsl

Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Inge Lien, Per Olaf Lundteigen og Siv Mossleth om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilba

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand og Geir Inge Lien om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjenes

Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI

Representantforslag om gratis skolemat til alle

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om gratis skolemat til alle

Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Representantforslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Karin Andersen om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkuli

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)
Helsenyheter fra Dagens Medisin

RSS Nyheter
Tilliten rundt organdonasjon står på spill

Dersom det skapes et inntrykk i offentligheten av at det er sterk faglig uenighet om metoden for dødskriteriene knyttet til organdonasjon kan det føre til at tilgangen på organer g

Etikk-forskere: Staten bør overta behandling fra det private – på én betingelse

Sykehusene bør i utgangspunktet ikke tilby behandling til pasienter som har hatt god effekt av behandling de selv har betalt for hos private tilbydere, mener nestor i medisinsk etikk Reidun F&o

Helsedirektoratet advarer mot å sette likeverdsprinsippet i spill

Helsedirektoratet tror flere pasienter vil oppsøke den private helsetjenesten i fremtiden. Pasientene som først velger å selv betale for tjenester i det private, bør ikke f&

Øker intensiv-kapasiteten ved Ahus

– Nødvendig styrking av en presset overvåkingskapasitet, sier Ahus-direktøren.

Skal diskutere Helsetilsynets vurdering

Helsetilsynets avgjørelse om rett til off label-behandling for en kreftpasient som startet behandling i det private, kan få konsekvenser for Beslutningsforum.

Viagra blir reseptfri - første legemiddel i ny ordning

Sildenafil (Viagra) blir det første legemidlet som godkjennes som reseptfri medisin med veiledning.

Uenighet om hvor lokalpolitisk OUS-saken er

Høyres James Stove Lorentzen mener det er lite man kan gjøre lokalt for å bestemme hvor nye Oslo universitetssykehus (OUS) skal bygges.

– Alle miljøer skal bli hørt

Prosjektdirektør for «Framtidens OUS» sier han ikke har en klar løsning for å få med seg fagmiljøene på planene for nye Oslo universitetssykehus (OUS

Konkluderer ikke om sykehusnedleggelse

Tone Tellevik Dahl (Ap) vil ikke si om nye OUS skal bygges på Gaustad eller Ullevål – eller konkludere med hvilket sykehus som skal legges ned. Hun stoler på Stortinget.

Planlegger helsehus for bedre samhandling

Onsdag presenterte Nordlandssykehuset og Bodø kommune planene for et nytt helsehus.

Forskere fant kobling mellom blindtarm-operasjon og depresjon

Unge som opererte bort blindtarmen ser ut til å ha noe høyere risiko for visse psykiatriske diagnoser senere i livet, sammenlignet med dem som ikke er operert.

Ny søker til stillingen som direktør for Helse Nord

En ny søker er kommet på lista over dem som vil bli ny administrerende direktør i Helse Nord RHF etter Lars Vorland.

Nytt samvalgsverktøy for pasienter med psykose

En ny nettside skal gjøre det lettere for pasientene å ta gode valg om egen behandling i samråd med behandler.

Stort listerioseutbrudd i Spania

Nyhetsbyrået Reuters melder om én død og over 100 syke.

Slik svarer Høie om spesialist-sykepleierne

– Det vil være opp til den enkelte kommune hvilke oppgaver, ansvar og roller en sykepleier med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleier skal ha, sier Bent Høie.

Beslaglegger store mengder tramadol

– Økningen i opioidholdige legemidler gir grunn til bekymring, sier leder ved seksjon for narkotikaanalyse i Kripos.

– Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Norge

Norge har lav forekomst av  resistente bakterier sammenlignet med mange andre land.

SLV: Mangel på Piperacillin/Tazobactam

Statens legemiddelverk ber sykehusene umiddelbart redusere bruken av Piperacillin/Tazobactam med 50 prosent.

Søker til direktørstillingen i Helse Nord trekker seg

Andreas Moan trekker sin søknad til stillingen som administrerende direktør i Helse Nord RHF.  

Hyppig bruk av sosiale medier påvirker unge jenters psykiske helse

Jenter som er ofte på sosiale medier har mer psykiske plager enn jenter som ikke er så ofte på nett. Årsakene er primært nettmobbing, mindre søvn og mindre fysisk